Algemene voorwaarden

Deze ‘Algemene Voorwaarden’ zijn van toepassing op de relatie tussen L-Arcobaleno BV en de Klanten.

 1. Definities

Aanbod: het product –en dienstenaanbod van IJssalon L-Arcobaleno dat door de Klant via www.l-arcobaleno.nl kan worden besteld.

Bestelling: een bestelling van de Klant via www.l-arcobaleno.nl  van het door de Klant geselecteerde Aanbod.

Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bestelling plaats via www.l-arcobaleno.nl.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Klant en IJssalon L-Arcobaleno met betrekking tot een Bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling.

IJssalon L-Arcobaleno bedrijfsinformatie: de informatie van IJssalon L-Arcobaleno met betrekking tot, onder andere, bedrijfs -en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod, prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.

 1. Identiteit van L-Arcobaleno BV

L-Arcobaleno BV handelend onder de naam ‘IJssalon L-Arcobaleno’

Adres hoofdvestiging:
Dorpsstraat 4
2631 CT  Nootdorp
KvK: 27292101
BTW-nr: NL816998048B01

Email: vonk@l-arcobaleno.nl
Tel: 06-24613821 (bereikbaar van maandag tot en met zondag van 13:00 tot 23:00)

 1. Toepasselijkheid
 2. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van IJssalon L-Arcobaleno zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

 

 1. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. De Klant is gebonden aan de Bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door het restaurant op grond van artikel hieronder.

 

 1. Aanbiedingen/overeenkomsten
 2. Alle aanbiedingen van IJssalon L-Arcobaleno zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Zetfouten blijven ten alle tijde voorbehouden. IJssalon L-Arcobaleno behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. De aanbiedingen bevatten volledige en nauwkeurige omschrijvingen van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de aanbiedingen door de Klant mogelijk te maken. Als IJssalon L-Arcobaleno gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een indicatieve weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Zie ook artikel 3.5.

 

 1. IJssalon L-Arcobaleno kan ingrediënten en additieven gebruiken die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als een Klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om goed op de website bij de productinformatie te kijken. Mocht er nog twijfel zijn raden wij aan telefonisch contact op te nemen met IJssalon L-Arcobaleno voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst. Tevens adviseert IJssalon L-Arcobaleno om bij ‘eventuele opmerkingen’ aan te geven van welke allergie of intolerantie er sprake is.

 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4.1, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod door betaling van de bestelling en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt IJssalon L-Arcobaleno onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door IJssalon L-Arcobaleno is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft IJssalon L-Arcobaleno passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal IJssalon L-Arcobaleno daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. IJssalon L-Arcobaleno kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien IJssalon L-Arcobaleno op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

 1. De Overeenkomst kan alleen door IJssalon L-Arcobaleno worden uitgevoerd als de Klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan IJssalon L-Arcobaleno te melden.

 

 1. In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Klant na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn voor IJssalon L-Arcobaleno.

 

 1. Indien de Klant kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Klant aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.

 

 1. Indien de Klant kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn bij IJssalon L-Arcobaleno, dorpsstraat 4 te Nootdorp.

 

 1. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling
 2. In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Klant geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Klant bij IJssalon L-Arcobaleno worden geannuleerd. Annulering van de Bestelling door de Klant bij het IJssalon L-Arcobaleno is slechts mogelijk indien het IJssalon L-Arcobaleno expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Klant mogelijk is.

 

 1. IJssalon L-Arcobaleno heeft het recht de Bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het Aanbod niet meer beschikbaar is, de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.

 

 1. Indien de Klant een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan IJssalon L-Arcobaleno besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Klant te weigeren.

 

 1. IJssalon L-Arcobaleno heeft het recht om Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling of de contactgegevens. Indien IJssalon L-Arcobaleno een Bestelling annuleert die al betaald is, dan zal IJssalon L-Arcobaleno dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Klant schijnbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan IJssalon L-Arcobaleno hiervan aangifte doen bij de politie.

 

 1. Betaling
 2. De overeenkomst komt, zoals gesteld in artikel 4.3, van deze Algemene Voorwaarden, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod door betaling van de bestelling en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

 1. De betaling wordt verwerkt door Mollie in opdracht van IJssalon L-Arcobaleno.

 

 1. Behoudens het bepaalde in artikel 5.4, van deze Algemene Voorwaarden, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.

 

 1. Klachtenregeling
 2. Als de Klant een klacht heeft over IJssalon L-Arcobaleno, dan dient de klacht per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van IJssalon L-Arcobaleno op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden aangegeven contactadres.

 

 1. Nadat de klacht door IJssalon L-Arcobaleno is ontvangen zal IJssalon L-Arcobaleno zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. IJssalon L-Arcobaleno streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.

 

 1. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij IJssalon L-Arcobaleno.

 

 1. Aansprakelijkheidsbeperking
 2. Er is veel aandacht en zorg besteed aan de informatie zoals die wordt weergegeven op www.l-Arcobaleno. IJssalon L-Arcobaleno biedt excuses aan voor onjuistheden of nalatigheden op haar website. IJssalon L-Arcobaleno kan niet garanderen dat het gebruik van deze website altijd probleemloos zal geschieden. IJssalon L-Arcobaleno kan ook niet garanderen dat deze website geen virussen of bugs bevat. Ook kan IJssalon L-Arcobaleno niet de volledige functionaliteit, accuraatheid en betrouwbaarheid garanderen en sluit IJssalon L-Arcobaleno alle aansprakelijkheid m.b.t. accuraatheid en gebruik van deze website uit.

 

 1. Door het accepteren van deze voorwaarden gaat Klant ermee akkoord om IJssalon L-Arcobaleno te bevrijden van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van de informatie, de website, of de consumptie van voedsel of dranken van IJssalon L-Arcobaleno.

 

 1. IJssalon L-Arcobaleno sluit alle aansprakelijkheid uit m.b.t. haar goederen en/of diensten. Dit is niet van invloed op de wettelijke rechten van Klant. Indien IJssalon L-Arcobaleno verantwoordelijk wordt geacht voor geleden verliezen en/of schade zal zulke verantwoordelijkheid beperkt blijven tot het bedrag dat betaald is voor de geleverde kosten en/of diensten. IJssalon L-Arcobaleno is niet aansprakelijk voor schade, kosten, uitgaves en/of andere (in)directe verliezen (zoals verlies van winst) die op welke manier dan ook tot stand komt. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet ingeval van persoonlijk letsel of dood die het directe resultaat zijn van roekeloosheid.

 

 1. IJssalon L-Arcobaleno is niet aansprakelijk voor te late bezorgingen, fouten, nalatigheden, verlies of overgebrachte informatie, virussen of andere besmettingen of destructieve producten die de computer van Klant treffen via onze website.

 

 1. IJssalon L-Arcobaleno is niet aansprakelijk voor fouten of vertragingen in onze diensten, door daden of nalatigheden, die buiten onze redelijke verantwoordelijkheid liggen, zoals een natuurramp of een daad/ nalatigheid van een derde partij.

 

 1. De producten die over onze website worden verkocht worden alleen verstrekt voor eigen gebruik. Zodoende is IJssalon L-Arcobaleno niet aansprakelijk voor (in)direct verlies, verlies van data, verlies van inkomsten of winst, verlies of schade aangebracht aan eigendom en/of verlies door derde partijen die voortvloeien uit het gebruik van deze website of door producten of diensten die gekocht zijn via IJssalon L-Arcobaleno.

 

 1. IJssalon L-Arcobaleno heeft alle mogelijke zorg betracht om internetfraude tegen te gaan en ervoor te zorgen dat alle data zo veilig mogelijk opgeslagen is. IJssalon L-Arcobaleno sluit echter aansprakelijkheid uit m.b.t. de onwaarschijnlijke gebeurtenis dat er wordt ingebroken in onze computerservers of die van derde partijen.

 

 1. Nieuwsbrief
 2. Bij het afronden van de Bestelling kan de Klant ook kiezen voor het ontvangen van de nieuwsbrief. De Klant kan zich afmelden voor deze nieuwsbrief via www.l-arcobaleno.nl/nieuwsbrief of door contact op te nemen met de klantenservice via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden onder ‘Correspondentieadres’ vermelde contactgegevens.

 

 1. Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens
 2. IJssalon L-Arcobaleno verwerkt persoonlijke gegevens op van de Klant. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Verklaring van toepassing.

 

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 2. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Menu
X